Conducerea Primariei

DAVID IOAN

Primar

BLANGA NICOLAE

Viceprimar
PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

ART. 63 (1) Primarul indepline┼čte urm─âtoarele categorii principale de atribu┼úii:
a) atribuţii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul indepline┼čte func┼úia de ofi┼úer de stare civil─â ┼či de autoritate tutelara ┼či asigura func┼úionarea serviciilor publice locale de profil, atribu┼úii privind organizarea ┼či desf─â┼čurarea alegerilor, referendumului ┼či a recensamantului. Primarul indepline┼čte ┼či alte atribu┼úii stabilite prin lege.
(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezint─â consiliului local, in primul trimestru, un raport annual privind starea economic─â, social─â ┼či de mediu a unit─â┼úii administrativteritoriale;
b) prezint─â, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte ┼či inform─âri;
c) elaboreaz─â proiectele de strategii privind starea economic─â, social ┼či de mediu a unit─â┼úii administrativ-teritoriale ┼či le supune aprob─ârii consiliului local.
(4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercita funcţia de ordonator principal de credite;
b) intocme┼čte proiectul bugetului local ┼či contul de incheiere a exerci┼úiului bugetar ┼či le supune spre aprobare consiliului local;
c) ini┼úiaz─â, in condi┼úiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi ┼či emiterea de titluri de valoare in numele unit─â┼úii administrativ-teritoriale;
d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscal─â a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat ┼či a sediului secundar.
(5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneaz─â realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice ┼či de utilitate publica de interes local;
b) ia m─âsuri pentru prevenirea ┼či, dup─â caz, gestionarea situa┼úiilor de urgenta;
c) ia m─âsuri pentru organizarea execut─ârii ┼či executarea in concret a activit─â┼úilor din domeniile prev─âzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia m─âsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspec┼úiei ┼či controlului efectu─ârii serviciilor publice de interes local prev─âzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum ┼či a bunurilor din patrimoniul public ┼či privat al unit─â┼úii administrativ-teritoriale;
e) nume┼čte, sanc┼úioneaz─â ┼či dispune suspendarea, modificarea ┼či incetarea raporturilor de serviciu sau, dup─â caz, a raporturilor de munca, in condi┼úiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum ┼či pentru conduc─âtorii institu┼úiilor ┼či serviciilor publice de interes local;
f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prev─âzute de lege, le supune aprob─ârii consiliului local ┼či ac┼úioneaz─â pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile ┼či autoriza┼úiile date in competenta sa prin lege ┼či alte acte normative;
h) asigura realizarea lucr─ârilor ┼či ia m─âsurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare european─â in domeniul protec┼úiei mediului ┼či gospod─âririi apelor pentru serviciile furnizate cet─â┼úenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunz─âtoare a atribu┼úiilor sale, primarul colaboreaz─â cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor ┼či celorlalte organe de specialitate ale administra┼úiei publice centrale din unit─â┼úile administrativ-teritoriale, precum ┼či cu consiliul jude┼úean.
(7) Numirea conduc─âtorilor institu┼úiilor ┼či serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor ┼či criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, in condi┼úiile legii. Numirea se face prin dispozi┼úia primarului, avand anexat contractul de management.

ART. 64 (1) In exercitarea atribu┼úiilor de autoritate tutelara ┼či de ofi┼úer de stare civil─â, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recens─âmant, la organizarea ┼či desf─â┼čurarea alegerilor, la luarea m─âsurilor de protec┼úie civil─â, precum ┼či a altor atribu┼úii stabilite prin lege,
primarul ac┼úioneaz─â ┼či ca reprezentant al statului in comuna sau in ora┼čul in care a fost ales.
(2) In aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, in condi┼úiile legii, sprijinul conduc─âtorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor ┼či ale celorlalte organe de specialitate ale administra┼úiei publice centrale din unit─â┼úile administrativ-teritoriale, dac─â sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

ART. 65 Atribu┼úiile de ofi┼úer de stare civil─â ┼či de autoritate tutelara pot fi delegate ┼či secretarului unit─â┼úii administrativ-teritoriale sau altor func┼úionari publici din aparatul de specialitate cu competente in acest domeniu, potrivit legii.

ART. 66 (1) Prim─ârii comunelor pot angaja, in limita num─ârului maxim de posture aprobate, un consilier personal. Prim─ârii ora┼čelor, municipiilor ┼či ai municipiilor resedinta de jude┼ú pot infiinta, in limita num─ârului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din:
a) maximum 3 persoane la ora┼če ┼či municipii;
b) maximum 5 persoane la municipii resedinta de judeţ.
(2) Personalul prev─âzut la alin. (1) este numit ┼či eliberat din func┼úie de c─âtre primar.
(3) Personalul prev─âzut la alin. (1) isi desf─â┼čoar─â activitatea in baza unui contract individual de munca pe durata determinata, incheiat in condi┼úiile legii, pe durata mandatului primarului.
(4) Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a primarului.

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

a) ├Ändrum─â ┼či supravegheaz─â activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
b) controleaz─â igiena ┼či salubritatea localurilor publice ┼či produselor alimentare puse in v├ónzare pentru popula┼úie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
c) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,
d) exercit─â controlul asupra activita┼úilor din targuri, pie┼úe, oboare, locuri ┼či parcuri de distrac┼úii ┼či ia m─âsuri pentru buna func┼úionare a acestora,
e) r─âspunde de inventarierea ┼či administrarea bunurilor care apar┼úin domeniului privat al comunei sau al ora┼čului,
f) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate si pune la dispoziţie autoritaţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe
g) ia m─âsuri pentru controlul depozit─ârii de┼čeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igieniz─ârii malurilor cursurilor de ap─â din raza comunei sau a ora┼čului, precum ┼či pentru decolmatarea v─âilor locale ┼či a pode┼úelor pentru asigurarea scurgerii apelor m─âri.

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

Art. 116. – (1) Fiecare unitate administrativ-teritorial─â ┼či subdiviziune administrativ-teritorial─â a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului. municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in func┼úie.
(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.

(3) Secretarul unitaţii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, soţie sau ruda de gradul întai cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberarii din functie.

(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitatii administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu prevederile legislative privind functia publica si functionarii publici.

Art. 117. – Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii
a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;
d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean. si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.