Componenta Consiliu Local

FORMATIUNEA POLITICA DIN CARE FAC PARTE CONSILIERII LOCALI

1. ALBU TOMA – PER
2. DRAGAN DOREL – PER
3. BLANGA NICOLAE FORMATIUNEA ┬á– UNPR
4. IENCIU IOAN – UNPR
5. HAIDUC NICOLAE – ALDE
6. HAIDUC NICOLAE – ALDE
7. ┼×ERBAN IOAN – ALDE
8. ILINCA MARIAN – PNL
9. MACRI┼× PETRU – PNL
10. POPA DUMITRU – PNL
11. POPA DOREL IOAN – PNL
12. TURCU IOAN CIPRIAN – PMP
13. ALDEA PETRU – PSD
14. DOBROTA LUCIAN – PSD
15. HANEA GRIGORE MARIUS – PSD
REPREZENTANT AL SATULUI NUCET – ROCIU MARIA

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL
extrase din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală

ART. 36 (1) Consiliul local are initiativa ┼či hot─âr─â┼čte, in condi┼úiile legii, in toate problemele de interes local, cu excep┼úia celor care sunt date prin lege in competenta altor autorit─â┼úi ale administra┼úiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:
a) atribu┼úii privind organizarea ┼či func┼úionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institu┼úiilor ┼či serviciilor publice de interes local ┼či ale societ─â┼úilor comerciale ┼či regiilor autonome de interes local;
b) atribu┼úii privind dezvoltarea economico-social─â ┼či de mediu a comunei, ora┼čului sau municipiului;
c) atribu┼úii privind administrarea domeniului public ┼či privat al comunei, ora┼čului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribu┼úii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern ┼či extern.
(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aproba statutul comunei, ora┼čului sau municipiului, precum ┼či regulamentul de organizare ┼či func┼úionare a consiliului local;
b) aproba, in condi┼úiile legii, la propunerea primarului, infiin┼úarea, organizarea ┼či statul de func┼úii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institu┼úiilor ┼či serviciilor publice de interes local, precum ┼či reorganizarea ┼či statul de func┼úii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercita, in numele unit─â┼úii administrativ-teritoriale, toate drepturile ┼či obliga┼úiile corespunz─âtoare participatiilor de┼úinute la societ─â┼úi comerciale sau regii autonome, in condi┼úiile legii.
(4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, vir─ârile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare ┼či contul de incheiere a exerci┼úiului bugetar;
b) aproba, la propunerea primarului, contractarea ┼či/sau garantarea imprumuturilor, precum ┼či contractarea de datorie publica local─â prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unit─â┼úii administrativ-teritoriale, in condi┼úiile legii;
c) stabile┼čte ┼či aproba impozitele ┼či taxele locale, in condi┼úiile legii;
d) aproba, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, in condiţiile legii;
e) aproba strategiile privind dezvoltarea economic─â, social─â ┼či de mediu a unit─â┼úii administrativ-teritoriale;
f) asigura realizarea lucr─ârilor ┼či ia m─âsurile necesare implementarii ┼či conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare european─â in domeniul protec┼úiei mediului ┼či gospod─âririi apelor pentru serviciile furnizate cet─â┼úenilor.
(5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hot─âr─â┼čte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, ora┼čului sau municipiului, dup─â caz, precum ┼či a serviciilor publice de interes local, in condi┼úiile legii;
b) hot─âr─â┼čte vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privat─â a comunei, ora┼čului sau municipiului, dup─â caz, in condi┼úiile legii;
c) avizeaz─â sau aproba, in condi┼úiile legii, documenta┼úiile de amenajare a teritoriului ┼či urbanism ale localit─â┼úilor;
d) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de str─âzi, de pie┼úe ┼či de obiective de interes public local.
(6) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigura, potrivit competentelor sale ┼či in condi┼úiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protec┼úia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei ┼či a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie social─â;
3. s─ân─âtatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publica;
8. situaţiile de urgenta;
9. protec┼úia ┼či refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea ┼či punerea in valoare a monumentelor istorice ┼či de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice ┼či rezerva┼úiilor naturale;
11. dezvoltarea urbana;
12. evidenta persoanelor;
13. podurile ┼či drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public ┼či transport public local, dup─â caz;
15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar ┼či de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitara;
17. locuintele sociale ┼či celelalte unit─â┼úi locative aflate in proprietatea unit─â┼úii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
18. punerea in valoare, in interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hot─âr─â┼čte acordarea unor sporuri ┼či altor facilit─â┼úi, potrivit legii, personalului sanitar ┼či didactic;
c) sprijină, in condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita inform─âri ┼či rapoarte de la primar, viceprimar ┼či de la ┼čefii organismelor prestatoare de servicii publice ┼či de utilitate publica de interes local;
e) aproba construirea locuin┼úelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuin┼úelor sociale ┼či a utilit─â┼úilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;
f) poate solicita inform─âri ┼či rapoarte specifice de la primar ┼či de la ┼čefii organismelor prestatoare de servicii publice ┼či de utilitate publica de interes local.
(7) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hot─âr─â┼čte, in condi┼úiile legii, cooperarea sau asocierea cu personae juridice romane sau str─âine, in vederea finan┼ú─ârii ┼či realiz─ârii in comun a unor ac┼úiuni, lucr─âri, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hot─âr─â┼čte, in condi┼úiile legii, infratirea comunei, ora┼čului sau municipiului cu unit─â┼úi administrativ-teritoriale din alte tari;
c) hot─âr─â┼čte, in condi┼úiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unit─â┼úi administrativ-teritoriale din ┼úara sau din str─âin─âtate, precum ┼či aderarea la asocia┼úii na┼úionale ┼či interna┼úionale ale autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale, in vederea promov─ârii unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau str─âine cu merite deosebite titlul de cet─â┼úean de onoare al comunei, ora┼čului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc ┼či condi┼úiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local indepline┼čte orice alte atribu┼úii stabilite prin lege.