Componenta Consiliu Local

COMPONENTA┬á CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROSIA, JUDETUL SIBIU┬á IN URMA ALEGERILOR DIN DATA DE 27.09.2020,┬á MANDATE VALIDATE DE INSTANTA – JURAMANT DEPUS IN DATA DE 17.11.2020

 1. Aldea Petru ÔÇô Nicolae – PMP
 2. Aldea Valentin – ALDE
 3. Blanga Nicolae – PMP
 4. Blanga Nicolae – Marian – ALDE
 5. Clo┼úan Toma ÔÇô Rare┼č – PNL
 6. Dobo┼č Nicolae – PMP
 7. Dragoman Simion┬á – PSD
 8. Dr─âgan Dorel – PER
 9. Hanea Marius ÔÇô Grigore PSD
 10. Haiduc Nicolae – PMP
 11. Haiduc Nicolae – PMP
 12. Ilinca Marian – PMP
 13. Popa Dorel ÔÇô Ioan PNL
 14. Radu Adrian ÔÇô Gligor – PMP
 15. ┬á┼×erban Ioan – PMP

  CONFORM ART. 129 DIN OUG NR. 57/2019 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROSIA, INDEPLINESTE URMATOARELE ATRIBUTII:

  ARTICOLUL 129
  Atribuţiile consiliului local
  (1) Consiliul local are ini┼úiativ─â ┼či hot─âr─â┼čte, ├«n condi┼úiile legii, ├«n toate problemele de interes local, cu excep┼úia celor care sunt date prin lege ├«n competen┼úa altor autorit─â┼úi ale administra┼úiei publice locale sau centrale.
  (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

a) atribu┼úii privind unitatea administrativ – teritorial─â, organizarea proprie, precum ┼či organizarea ┼či func┼úionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institu┼úiilor publice de interes local ┼či ale societ─â┼úilor ┼či regiilor autonome de interes local;
b) atribu┼úii privind dezvoltarea economico – social─â ┼či de mediu a comunei, ora┼čului sau municipiului;
c) atribu┼úii privind administrarea domeniului public ┼či privat al comunei, ora┼čului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribu┼úii privind cooperarea interinstitu┼úional─â pe plan intern ┼či extern.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aprob─â statutul comunei, ora┼čului sau municipiului, precum ┼či regulamentul de organizare ┼či func┼úionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprob─â un model orientativ al statutului unit─â┼úii administrativ – teritoriale, precum ┼či un model orientativ al regulamentului de organizare ┼či func┼úionare a consiliului local;
b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 152 alin. (2);
c) aprob─â, ├«n condi┼úiile legii, la propunerea primarului, ├«nfiin┼úarea, organizarea ┼či statul de func┼úii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institu┼úiilor publice de interes local, reorganizarea ┼či statul de func┼úii ale regiilor autonome de interes local, precum ┼či ├«nfiin┼úarea, reorganizarea sau desfiin┼úarea de societ─â┼úi de interes local ┼či statul de func┼úii al acestora;
d) exercit─â, ├«n numele unit─â┼úii administrativ – teritoriale, toate drepturile ┼či obliga┼úiile corespunz─âtoare participa┼úiilor de┼úinute la societ─â┼úi sau regii autonome, ├«n condi┼úiile legii;
e) hot─âr─â┼čte ├«nfiin┼úarea sau reorganizarea de institu┼úii, servicii publice, societ─â┼úi ┼či regii autonome, ├«n condi┼úiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aprob─â, la propunerea primarului, bugetul unit─â┼úii administrativ – teritoriale, vir─ârile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare ┼či contul de ├«ncheiere a exerci┼úiului bugetar;
b) aprob─â, la propunerea primarului, contractarea ┼či/sau garantarea ├«mprumuturilor, precum ┼či contractarea de datorie public─â local─â prin emisiuni de titluri de valoare, ├«n numele unit─â┼úii administrativ – teritoriale, ├«n condi┼úiile legii;
c) stabile┼čte ┼či aprob─â impozitele ┼či taxele locale, ├«n condi┼úiile legii;
d) aprob─â, la propunerea primarului, documenta┼úiile tehnico – economice pentru lucr─ârile de investi┼úii de interes local, ├«n condi┼úiile legii;
e) aprob─â strategiile privind dezvoltarea economic─â, social─â ┼či de mediu a unit─â┼úii administrativ – teritoriale;
f) asigur─â un mediu favorabil ├«nfiin┼ú─ârii ┼či/sau dezvolt─ârii afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum ┼či prin realizarea de noi investi┼úii care s─â contribuie la ├«ndeplinirea programelor de dezvoltare economic─â regional─â ┼či local─â;
g) asigur─â realizarea lucr─ârilor ┼či ia m─âsurile necesare implement─ârii ┼či conform─ârii cu prevederile angajamentelor asumate de Rom├ónia ├«n calitate de stat membru al Uniunii Europene ├«n domeniul protec┼úiei mediului ┼či gospod─âririi apelor pentru serviciile furnizate cet─â┼úenilor.

(5) Dac─â bugetul unit─â┼úii administrativ – teritoriale, prev─âzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat dup─â dou─â ┼čedin┼úe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desf─â┼čoar─â pe baza bugetului anului precedent p├ón─â la adoptarea noului buget, dar nu mai t├órziu de 45 de zile de la data public─ârii legii bugetului de stat ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a) hot─âr─â┼čte darea ├«n administrare, concesionarea, ├«nchirierea sau darea ├«n folosin┼ú─â gratuit─â a bunurilor proprietate public─â a comunei, ora┼čului sau municipiului, dup─â caz, precum ┼či a serviciilor publice de interes local, ├«n condi┼úiile legii;
b) hot─âr─â┼čte v├ónzarea, darea ├«n administrare, concesionarea, darea ├«n folosin┼ú─â gratuit─â sau ├«nchirierea bunurilor proprietate privat─â a comunei, ora┼čului sau municipiului, dup─â caz, ├«n condi┼úiile legii;
c) avizeaz─â sau aprob─â, ├«n condi┼úiile legii, documenta┼úiile de amenajare a teritoriului ┼či urbanism ale localit─â┼úilor;
d) atribuie sau schimb─â, ├«n condi┼úiile legii, denumiri de str─âzi, de pie┼úe ┼či de orice alte obiective de interes public local.

(7) ├Än exercitarea atribu┼úiilor prev─âzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigur─â, potrivit competen┼úei sale ┼či ├«n condi┼úiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

a) educaţia;
b) serviciile sociale pentru protec┼úia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor v├órstnice, a familiei ┼či a altor persoane sau grupuri aflate ├«n nevoie social─â;
c) s─ân─âtatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea public─â;
h) situaţiile de urgenţă;
i) protec┼úia ┼či refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea ┼či punerea ├«n valoare a monumentelor istorice ┼či de arhitectur─â, a parcurilor, gr─âdinilor publice ┼či rezerva┼úiilor naturale;
k) dezvoltarea urban─â;
l) evidenţa persoanelor;
m) podurile ┼či drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;
o) serviciile de urgen┼ú─â de tip salvamont, salvamar ┼či de prim ajutor;
p) activit─â┼úile de administra┼úie social – comunitar─â;
q) locuin┼úele sociale ┼či celelalte unit─â┼úi locative aflate ├«n proprietatea unit─â┼úii administrativ – teritoriale sau ├«n administrarea sa;
r) punerea ├«n valoare, ├«n interesul colectivit─â┼úii locale, a resurselor naturale de pe raza unit─â┼úii administrativ – teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

(8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aprob─â construirea locuin┼úelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuin┼úelor sociale ┼či a utilit─â┼úilor locative aflate ├«n proprietatea sau ├«n administrarea sa.

(9) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hot─âr─â┼čte, ├«n condi┼úiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice rom├óne sau str─âine, ├«n vederea finan┼ú─ârii ┼či realiz─ârii ├«n comun a unor ac┼úiuni, lucr─âri, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hot─âr─â┼čte, ├«n condi┼úiile legii, ├«nfr─â┼úirea comunei, ora┼čului sau municipiului cu unit─â┼úi administrativ – teritoriale din alte ┼ú─âri;
c) hot─âr─â┼čte, ├«n condi┼úiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unit─â┼úi administrativ – teritoriale din ┼úar─â sau din str─âin─âtate, precum ┼či aderarea la asocia┼úii na┼úionale ┼či interna┼úionale ale autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale, ├«n vederea promov─ârii unor interese comune.

(10) ├Än exercitarea atribu┼úiilor prev─âzute la alin. (2) lit. a), b) ┼či d), consiliul local:

a) poate asigura, ├«n tot sau ├«n parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucr─ârile ┼či fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea ┼či func┼úionarea cl─âdirilor ├«n care ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea autorit─â┼úi sau institu┼úii publice a c─âror activitate prezint─â un interes local. Bunurile achizi┼úionate pentru dot─âri r─âm├ón ├«n proprietatea unit─â┼úii administrativ – teritoriale;
b) poate asigura, ├«n tot sau ├«n parte, cu acordul institu┼úiei sau autorit─â┼úii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucr─âri de amenajare, dotare ┼či ├«ntre┼úinere a cl─âdirilor sau terenurilor aflate ├«n proprietatea public─â sau privat─â a statului, ├«n scopul cre┼čterii nivelului de atractivitate turistic─â a unit─â┼úii administrativ – teritoriale, cu condi┼úia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului s─â permit─â accesul publicului ├«n spa┼úiile astfel ├«mbun─ât─â┼úite pe o perioad─â de minimum 5 ani. Bunurile achizi┼úionate pentru dot─âri r─âm├ón ├«n proprietatea unit─â┼úii administrativ – teritoriale.

(11) Pentru realizarea atribu┼úiilor prev─âzute la alin. (2) consiliul local poate solicita inform─âri ┼či rapoarte de la primar, viceprimar ┼či de la conduc─âtorii organismelor prestatoare de servicii publice ┼či de utilitate public─â de interes local.
(12) Consiliul local hot─âr─â┼čte acordarea unor sporuri ┼či a altor facilit─â┼úi, potrivit legii, personalului angajat ├«n cadrul aparatului de specialitate al primarului ┼či serviciilor publice de interes local.
(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice rom├óne sau str─âine cu merite deosebite titlul de cet─â┼úean de onoare al comunei, ora┼čului sau municipiului, ├«n baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc ┼či condi┼úiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrant─â a statutului unit─â┼úii administrativ – teritoriale.
(14) Consiliul local ├«ndepline┼čte orice alte atribu┼úii, ├«n toate domeniile de interes local, cu excep┼úia celor date ├«n mod expres ├«n competen┼úa altor autorit─â┼úi publice, precum ┼či orice alte atribu┼úii stabilite prin lege.